طراحی ساختمان

  • پس از ثبت درخواست در شهرداری نیاز است مهندسین مورد نیاز انتخاب و نقشه ها تهیه شود. بدین منظور مالک یا نماینده قانونی وی به دفاتر مهندسی طراحی ساختمان یا شرکت های طراح و ناظر حقوقی مراجعه می نماید. دفاتر یا شرکت های فوق الذکر ضمن انتخاب مهندسین، طراحی نقشه های مربوطه را با هماهنگی مالک انجام می دهند.
  • جهت اطلاع از اصطلاحات تخصصی و فرآیند طراحی ساختمان می توانید به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
051-1122333