آزمایشگاه فنی

  • براساس مقررات ملی ساختمان، آزمایشگاه فنی خاک، جوش و بتن به ترتیب مسوولیت انجام آزمایشات ژئوتکنیک، تست جوش و نمونه گیری بتن را به عهده دارد.
  • جهت اطلاع از اصطلاحات تخصصی آزمایشگاه فنی می توانید به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
051-1122333