مهدی ذاکرالحسینی

رییس هیات مدیره گروه


فوق‌لیسانس عمران
45 سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

هادی ذاکرالحسینی

مدیرعامل شرکت انبوه سازی


لیسانس عمران
40 سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

محمود ذاکرالحسینی

عضو هیات مدیره گروه


فوق‌لیسانس عمران
25سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

علی ذاکرالحسینی

مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی و شهرسازی


دکتری عمران
15سال سابقه فعالیت حرفه‌ای


عطیه ذاکرالحسینی

مسوول آتلیه فنی


فوق‌لیسانس معماری
5سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

احسان ذاکرالحسینی

مدیرعامل شرکت مجری ذیصلاح


لیسانس عمران
10سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

مصطفی ذاکرالحسینی

مدیرعامل شرکت مجری ذیصلاح


لیسانس عمران
10سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

بیتا یاوری

مسوول دفتر مهندسی سناباد


لیسانس اقتصاد
5سال سابقه فعالیت حرفه‌ای


مجید عبدالعلی‌زاده

مدیرعامل شرکت مجری ذیصلاح


لیسانس عمران
10سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

حامد مستقیمی

مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور


فوق‌لیسانس عمران
15سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

حامد حداد

مدیرعامل شرکت مجری ذیصلاح


لیسانس عمران
10سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

مهدی محمدپورطبسی

مسوول دفتر پیشخوان شهرداری دلاوران


فوق‌لیسانس عمران
20سال سابقه فعالیت حرفه‌ای


محمدهانی نظافت یزدی

مدیرعامل شرکت انبوه سازی


لیسانس عمران
40 سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

مصطفی ناظمی

مسوول دفتر مهندسی دستغیب


لیسانس معماری
5سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

محمد کمیل حسین‌زاده

مسوول دفتر مهندسی خاقانی


فوق‌لیسانس عمران
5سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

امیرمحمد یاوری

مدیر روابط عمومی


لیسانس عمران
10سال سابقه فعالیت حرفه‌ای


نرگس غروبی

مسوول دفتر پیشخوان شهرداری جمهوری


لیسانس معماری
5سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

ستاره سمیع پور

کارشناس ساجام


فوق‌لیسانس معماری
2سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

الناز شرعی

کارشناس دفتر پیشخوان شهرداری دلاوران


فوق‌لیسانس شهرسازی
5سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

نادیا شهسوار

کارشناس دفتر مهندسی دستغیب


فوق‌لیسانس شهرسازی
2سال سابقه فعالیت حرفه‌ای


پیمان اشرفی

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی


لیسانس عمران
20سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

مهدی ذاکرالحسینی

رییس هیات مدیره گروه


فوق‌لیسانس عمران
45 سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

هادی ذاکرالحسینی

مدیرعامل شرکت انبوه سازی


لیسانس عمران
400سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

محمود ذاکرالحسینی

عضو هیات مدیره گروه


فوق‌لیسانس عمران
25سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

مهدی محمدپورطبسی

مسوول دفتر پیشخوان شهرداری دلاوران


فوق‌لیسانس عمران
20سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

محمدهانی نظافت یزدی

مدیرعامل شرکت انبوه سازی


لیسانس عمران
40سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

نرگس غروبی

مسوول دفتر پیشخوان شهرداری جمهوری


لیسانس معماری
5سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

الناز شرعی

کارشناس دفتر پیشخوان شهرداری دلاوران


فوق‌لیسانس شهرسازی
5سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

علی ذاکرالحسینی

مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی و شهرسازی


دکتری عمران
15سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

حامد مستقیمی

مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور


فوق‌لیسانس عمران
15سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

مصطفی ناظمی

مسوول دفتر مهندسی دستغیب


لیسانس معماری
5سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

محمد کمیل حسین‌زاده

کارشناس و مسوول دفتر مهندسی خاقانی


فوق‌لیسانس عمران
5سال سابقه فعالیت حرفه‌ای


بیتا یاوری

مسوول دفتر مهندسی سناباد


لیسانس اقتصاد
5سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

عطیه ذاکرالحسینی

مسوول آتلیه فنی


فوق‌لیسانس معماری
5 سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

نادیا شهسوار

کارشناس دفتر مهندسی دستغیب


2سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

ستاره سمیع پور

کارشناس ساجام


2سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

هادی ذاکرالحسینی

مدیرعامل شرکت انبوه سازی


لیسانس عمران
۴۰سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

احسان ذاکرالحسینی

مدیرعامل شرکت مجری ذیصلاح


لیسانس عمران
۱۰ سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

مصطفی ذاکرالحسینی

مدیرعامل شرکت مجری ذیصلاح


لیسانس عمران
۱۰ سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

مجید عبدالعلی‌زاده

مدیرعامل شرکت مجری ذیصلاح


لیسانس عمران
۱۵سال سابقه فعالیت حرفه‌ای


حامد حداد

مدیرعامل شرکت مجری ذیصلاح


لیسانس عمران
10سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

پیمان اشرفی

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی


لیسانس عمران
20سال سابقه فعالیت حرفه‌ای

051-1122333