مجری ذیصلاح

  • براساس مقررات ملی ساختمان، مجری ذیصلاح مسوولیت صحت اجرای عملیات ساختمانی را به عهده دارد.
  • جهت اطلاع از اصطلاحات تخصصی مجری ذیصلاح می توانید به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
051-1122333